Hướng dẫn thủ tục xin giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế    (01/12/2010)

1. Điều kiện: Thương nhân muốn nhập khẩu các trang thiết bị y tế thuộc danh mục của Phụ lục 7 phải đảm bảo các điều kiện sau: 1.1. Đủ hồ sơ pháp lý của thương nhân theo Luật doanh nghiệp hoặc Luật hợp tác...
Chi tiết

Danh mục trang thiết bị y tế phải xin giấy phép nhập khẩu của Bộ y tế    (01/12/2010)

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ (MỚI 100%) ĐƯỢC NHẬP KHẨU THEO GIẤY PHÉP CỦA BỘ Y TẾ    (Ban hành kèm Thông tư số: 08 /2006/TT-BYT ngày     tháng    ...
Chi tiết

Mẫu đơn xin nhập khẩu trang thiết bị y tế    (01/12/2010)

ĐƠN XIN NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ   Kính gửi: Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế
Chi tiết

đối tác